Marc legal per la redacció del POUM

Les normes legals que afecten de manera directa la planificació urbanística són les següents:

  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
  • Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
  • Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
  • Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. (Modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost).
  • Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.