Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, d’ara endavant (POUM), és un instrument d’ordenació urbanística integral el territori, que defineix el model d’implantació urbana, determina les línies bàsiques de creixement i del desenvolupament del municipi de cara al futur.

El document elaborat ha de dibuixar el model de municipi més convenient i sostenible per la Selva del Camp.

S’hi regulen els espais públics i les zones verdes (carrers, places...), les construccions (habitatges, infraestructures, equipaments públics, patrimoni arquitectònic...), la mobilitat, la protecció del medi natural i del nostre paisatge... a tot el terme municipal. La redacció d’un POUM, és un moment clau per la trajectòria de tota vila. El planejament urbanístic general parteix d’una anàlisi profunda del present però, el més important és que és un exercici per dissenyar el futur.