Què fa un POUM?

Per tal d’obtenir  el coneixement necessari sobre el territori i de poder establir el futur model de desenvolupament del municipi, el POUM analitza diferents aspectes socials, econòmics, mediambientals, urbanístics i morfològics.

A partir de les dades obtingudes el POUM defineix, de manera general, els següents aspectes:

  • Els indicadors de creixement i de població.
  • La necessitat i localització d’habitatge.
  • El sistema d’espais lliures públics.
  • El sistema d’equipaments.
  • La classificació del sòl segons si és urbà, urbanitzable o no urbanitzable.
  • La qualificació del sòl, assignant-li els usos i aprofitament que s’hi desenvoluparan.
  • I finalment, la planificació del pla, és a dir, les prioritats i les previsions temporals de la seva execució en un futur.