Quina documentació l'integra?

La documentació que ha d’integrar el Pla d’ordenació urbanística municipal, necessària per la seva tramitació i aprovació, està fixada per l’article 59 del Text refós de la Llei d’urbanisme i per la Subsecció segona, de la Secció segona, Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal, articles 69 a 76, del Reglament de la Llei.

La documentació que el Pla ha de contenir és la següent:

 • Memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que s’escaiguin. La memòria ha d’integrar:
  • Programa de participació ciutadana.
  • Justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic.
  • Mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.
  • Informe de sostenibilitat econòmica
 • Plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori (en el sòl urbà consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis establerts pel pla).
 • Normes urbanístiques.
 • Catàleg de béns a protegir.
 • Agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
 • Documentació mediambiental.
 • Memòria social.

>> llegir més